Kvalitet & Miljö  

Kvalitetspolicy

​​​​​​​
Vi på Bohag Bygg AB avser alltid att förse våra kunder med produkter av god kvalitet. Kunden skall kunna lita på att han får rätt produkt, till rätt pris och i rätt tid.
Våra kunder är vår framtid.

Detta gör vi genom att:
 • Genomföra kvalitetsdiplomering där vi strävar efter ständig utveckling.
 • Köpa produkter av god kvalitet
 • Kundbemötande och hänsynstagande är en viktigt del i vårt arbete.
 • Vi ska kunna vara stolta över vårt arbete och det vi lämnar efter oss.
 • Vi arbetar med seriösa samarbetspartners.
 • Vi följer eller överträffar gällande branschregler och lagkrav.
 • Erbjuda bra arbetsvillkor och en säker arbetsplats.
 • Värna om miljön genom ett aktivt miljöarbete.
 • Tänka långsiktigt i våra relationer med kunder och leverantörer.
 • Tydlig och dokumenterad projektstyrning.

Alla på Bohag Bygg AB skall sträva efter att hela tiden förbättra sig.
Med god kvalitet menar vi att kunden skall vara nöjd med produkten och känna att han har förtroende för oss och gärna återkommer.

ETIKPOLICY


Etiska handlingsprinciper för R-licensinnehavare
 • Vi som R-licensinnehavare uppträder alltid så professionellt och korrekt att det bidrar till ökat förtroende för affärsverksamhet och näringsliv hos allmänhet, beslutsfattande myndigheter och media.
 • Vi som R-licensinnehavare bedriver vår affärsmässiga verksamhet på ett moraliskt oantastligt sätt och i enlighet med god affärssed och inom lagens råmärken.
 • Vi som R-licensinnehavare ser på våra kunder/uppdragsgivare och samarbetspartners som delar i en gemenskap präglad av ömsesidiga och berättigade intressen. Vårt mål är att alla inblandade ska vara nöjda.
 • Vi som R-licensinnehavare ger alltid en saklig framställning av våra erbjudanden och undviker felaktiga, missvisande eller medvetet överdrivna påståenden.
 • Vi som R-licensinnehavare uppträder gentemot kollegor, kunder och andra intressenter på ett sådant sätt att vi inte döljer sanningen. Vi påstår inte sådant som inte är sant. Vi visar samtidigt taktkänsla men talar aldrig osanning.
 • Vi som R-licensinnehavare vinnlägger oss om att skapa goda arbetsvillkor för våra medarbetare och arbetar för ökad jämställdhet och mot diskriminering. Vi motverkar aktivt alla former av mobbning eller trakasserier.
 • När vi som R-licensinnehavare ser felaktigheter och oegentligheter slår vi larm. Vi skyddar inte dem som handlar oetiskt eller olagligt.

Miljöpolicy


Vi är miljödiplomerade sedan 2005​​​​​​​
 • Bohag Bygg arbetar ut ifrån en helhetssyn på kretsloppet.
 • Restprodukter skall minimeras genom återbruk eller återvinning av byggavfall.
 • Vi styr våra inköp så att vi där det är möjligt väljer miljövänliga material.
 • Vårt miljöarbete skall ständigt utvecklas.
 • Vi ska säkerställa att verksamheten följer gällande miljölagstiftning.
 • Vi vill överlämna friska och hållbara lokaler till våra kunder som kan användas många år framöver.