Integritetspolicy


Bohag Bygg’s Integritetspolicy

Bohag Bygg AB, organisationsnummer 556505-1066, vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Bohag Bygg har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

Personuppgiftsansvarig

Bohag Bygg är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, Bohag Bygg.

När samlar vi in personuppgifter?

Bohag Bygg samlar in personuppgifter om dig när du:
  • Gör en intresseanmälan till något av våra projekt,
  • Gör en intresseanmälan till någon av våra tjänster,
  • Gör felanmälningar eller av annan anledning kontaktar oss, eller om det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och oss.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar vi personuppgifter i syfte att genomföra och administrera intresseanmälningar, säljaktiviteter, försäljningar, garantiåtaganden och felavhjälpning.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Bohag Bygg kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för våran räkning, exempelvis IT-leverantörer, kundtjänstföretag och koncernbolag. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Bohag Bygg’s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Rätt att begära information, rättelser mm

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till oss. Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag, eller har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@bohag.se